KERALA HOME DESIGNS -VEEDU DESIGNS: VEEDU designs - Low cost Kerala home designs.

VEEDU designs - Low cost Kerala home designs.
2013 5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കു പണി തീർത്ത മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വള്ളിക്കുന്നിലെ വീടിൻ്റെ ഉൾവശം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്ത ശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. വീടിനെ കുറിച്ചു കൂടുതല്അറിയാന്ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പര്‍ : 04942400202,9895018990
Link : https://www.youtube.com/watch?v=HINC1V1MEb8No comments:

Post a Comment

Featured Post

Modern Home Designed and supaevised by lotus of 2875 Sqft

Popular Posts